Poloha Leží juhovýchodne od Devínskej Kobyly. Z južnej  strany jej chotár ohraničuje rieka Dunaj, z východnej strany  údolie potoka Vydrica.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1288 v darovacej listine uhorského kráľa Ladislava IV. Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký udelil v roku 1360 Vydrici (bývalej osade na území dnešnej Karlovej Vsi) […]

Čítať viac →

Poloha Leží na úpätí Devínskej Kobyly.   História V historických prameňoch sa uvádza ako Hidegkút, po nemecky Kaltenbrunn, neskôr Dubrawka. Názory na obdobie vzniku obce nie sú jednotné. Spomína sa listiny z rokov 1288, 1439 a 1447, najdôveryhodnejším záznamom je však dokument z roku 1574. V ňom sa o Dúbravke píše ako o osade obývanej […]

Čítať viac →

Poloha Leží na severnom úpätí Devínskej Kobyly a južnom okraji Záhorskej nížiny. Jej západnú hranicu, ktorá je totožná so štátnou hranicou SR s Rakúskom, tvorí rieka Morava.   História Na území Devínskej Novej Vsi sa našli unikátne nálezy dokumentujúce slovansko-avarské osídlenie. Nachádza sa tu jedno z najstarších pohrebísk. Je zaujímavým historickým dôkazom existencie Samovej ríše […]

Čítať viac →

Poloha Leží pod rovnomernom hradom pri sútoku Dunaja a Moravy.   História Na území obce objavili neolitické sídlisko  ľudu s kanelovanou keramikou, sídlisko únetickej a maďarskej kultúry z bronzovej doby, halštatské sídlisko, keltské oppidum a rímsku vojenskú stanicu. Postavili ju začiatkom 2. storočia nášho letopočtu na hradnom kopci vojaci XIV. Rímskej légie sídliacej v Carnunte. […]

Čítať viac →

Poloha Leží v južnej časti Záhorskej nížiny sedem kilometrov severozápadne od Stupavy.   História Prvá písomná zmienka o Zohore pochádza z roku 1314. Obec sa spomína ako Sahur. Bola poddanskou dedinou pajštúnskeho panstva a v polovici 16. storočia jej obyvateľstvo doplnili chorvátski osadníci. Už od 18. storočia sa tu pestovali konope, s ktorým Zohorčania obchodovali […]

Čítať viac →

Poloha Leží v centrálnej časti Borskej nížiny šesťnásť kilometrov severne od Malaciek.   História Obec vznikla pravdepodobne až v 14. storočí. Zo 16. storočia, keď sa tu usadili chorvátski kolonisti, sa zachoval názov Zobod. Postupne sa pretransformoval na Zavod (1557) a dnešný Závod. Názov zrejme motivovala skutočnosť, že pôvodná osada sa nachádzala za vodou, riekou, […]

Čítať viac →

Poloha Leží na brehu rieky Morava štrnásť kilometrov juhozápadne od Malaciek.. Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou slovenskej časti Pomoravia i celého Slovenska.   História Má 1 400 obyvateľov a leží na brehu rieky Morava štrnásť kilometrov juhozápadne od Malaciek. Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou slovenskej časti Pomoravia i celého Slovenska. Obec sa po prvý raz […]

Čítať viac →

Poloha Leží na brehu rieky Morava desať kilometrov severozápadne od Stupavy   História Obec sa po prvý raz písomne spomína v listine z roku 1217 pod názvom Znoyssa (Znojša). V stredoveku bola poddanskou obcou pajštúnskeho, resp. Stupavského panstva. V 16. storočí sa v nej usadili chorvátski kolonisti. Okrem stupavského panstva boli vlastníkmi chotára i početné […]

Čítať viac →

Poloha Ležia na Borskej nížine pri potoku Rudava desať kilometrov severne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1378 pod názvom Noglew. V prvých listinách sa uvádza ako osada lukostrelcov, ktorí strážili pohraničnú pevnosť. Aj nemecké pomenovanie Grosschutzen naznačuje, že šlo o strážnu pohraničnú osadu. Vývoj názvu je spoločný s […]

Čítať viac →

Poloha Leží pri rieke Morava trinásť kilometrov západne od Malaciek.   História Obec sa v prvej písomnej zmienke z roku 1511 spomína pod menom Dyrenpurg. V minulosti sa po maďarsky zapisovala pod názvom Dimburg a po nemecky ako Durnburg. Od roku 1948 sa nazýva Suchohrad. V 16. storočí sa obec patrila k plaveckému panstvu. Obyvatelia […]

Čítať viac →