Dodatok č. 2 Snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ďalej len ZOZO) v zmysle čl. 12 bod 4. Stanov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti schvaľuje tento dodatok č. 2 k Stanovám ZOZO. Týmto dodatkom sa meniadopĺňajú Stanovy ZOZO nasledovne: 1.1) Čl. 1 stanov sa mení nasledovne: „Čl. 1 Názov a sídlo  Názov združenia je Združenie miestobcí Záhorie (ďalej […]

Read More →

Dodatok č. 1k Stanovám Združenia miest a obcí záhorskej oblasti       Snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ďalej len ZOZO) v zmysle čl. 12 bod 4. Stanov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti schvaľuje tento dodatok č. 1 k Stanovám ZOZO.     Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú Stanovy ZOZO nasledovne: 1) V čl. 16 sa mení názov na „ Kluby, […]

Read More →

STANOVYZdruženia miest a obcí záhorskej oblastizo dňa 4.11.2008 Čl.1Názov a sídlo 1. Názov združenia je Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ďalej len „združenie“). 2. Oficiálna skratka je ZOZO. 3. Sídlo združenia:  Nám. slobody 10, 90901 Skalica. Čl. 2Poslanie združenia 1. Hlavným poslaním združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi […]

Read More →