Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO zo dňa 5.júna 2013 Uznesenie č. 02/2013 Rada ZOZO: 1. Berie na vedomie: a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZOb) informáciu zo zasadnutia 24.Snemu ZMOSc) informáciu o príprave ZOZO na Slovakia Tour 2014 a plánovaných výdavkochd) informáciu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu – OOCR Smrdáky. 2. Odporúča schváliť:a) zmenu rozpočtu ZOZO s navýšením výdavkov […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO zo dňa 5.júna 2013 Uznesenie č. 02/2013 Rada ZOZO: 1. Berie na vedomie: a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZOb) informáciu zo zasadnutia 24.Snemu ZMOSc) informáciu o príprave ZOZO na Slovakia Tour 2014 a plánovaných výdavkochd) informáciu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu – OOCR Smrdáky. 2. Odporúča schváliť:a) zmenu rozpočtu ZOZO s navýšením výdavkov […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO zo dňa 12.septembra 2013   Uznesenie č. 03/2013 Rada ZOZO: 1. Berie na vedomie: a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZOb) informáciu o príprave mimoriadneho snemu ZOZOc) informáciu zo zasadnutia finančnej sekcie Rady ZMOSd) informáciu o možnostiach využitia príspevkov na podporu aktivačných prác podľa zákona č.5/2001 Z.z. o službách zamestnanostie) žiadosť p.Ivánka o finančný […]

Read More →

Združenie miest a obcí záhorskej oblasti Uznesenie Mimoriadneho Snemu ZOZO konaného dňa 6.11. 2013 v Skalici       Mimoriadny snem ZOZO: Konštatuje, že podľa správy mandátovej komisie je zo 76 riadnych členov ZOZO prítomných 43, t.j. 56,58 % a snem je uznášania schopný.                                                       Berie na vedomie 2.1  Správu mandátovej komisie 2.2  Návrh predsedov klubov ZOZO na […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZMO Záhorie zo dňa 14. januára 2014   Uznesenie č. 01/2014 Rada ZMO Záhorie:1.    Berie na vedomie: a)    informáciu o činnosti OOCR Záhorie b)    o príprave prezentácie Záhoria na ITF Slovakia Tour 2014  s otvorením expozície dňa 30.01.2014.  SchvaľujeZvolanie Snemu ZMO Záhorie na 24.04.2014 o 10.00 h. v Skalici.  OdporúčaSnemu ZMO […]

Read More →