Z d r u ž e n i e  m i e s t  a  o b c í  z á h o r s k e j  o b l a s t i

Uznesenie z 24. Snemu ZOZO
konaného dňa 10.04.2013Snem ZOZO:

1. Berie na vedomie:
a) informáciu mandátovej komisie, že z celkového počtu riadnych členov ZOZO je podľa prezenčnej listiny prítomných 45 členov, čo je nadpolovičná väčšina a 24. Snem ZOZO je uznášania schopný
b) informáciu predsedu o činnosti ZOZO za rok 2012
c) správu o plnení rozpočtu ZOZO za rok 2012
d) správu kontrolnej komisie ZOZO o hospodárení ZOZO za rok 2012
e) informáciu člena predsedníctva ZMOS p.Parízka zo zasadnutí predsedníctva
f) informácie členov Rady ZMOS o činnosti rady, o zmene programovacieho obdobia vlády SR.

2. Schvaľuje:
a) program zasadnutia 24. Snemu ZOZO s pripomienkou o doplnenie bodu „rôzne“ do programu zasadnutia 24. Snemu ZOZO,
b) pracovné komisie snemu ZOZO a členov komisií nasledovne:
– návrhová komisia:    pp. Michalinová, Š. Šimkovič, Žurková
– mandátová komisia: pp. Valúchová, Betták, Pobuda
– volebná komisia:       pp. Dvoran, Horňák, Hazlinger
c) rozpočet ZOZO na rok 2013 s plánovanými príjmami v bežnom roku 42.014,0 € a výdavkami 41.680,0 €, vrátane priorít obsiahnutých vo výdavkovej časti rozpočtu ZOZO na rok 2013 s pripomienkami:
–    zvýšiť príjmy v položke pohľadávky o 5.004,0 €
–    zvýšiť výdavky v položke vložné na 24. Snem ZMOS o 1.300,0 €
–    znížiť výdavky v položke príspevky klubom združenia nasledovne:
     MA – 433,0 €, SE – 495,0 €, SI – 372,0 €
– presunúť klubom na r.2013 nečerpané zostatky príspevkov z minulých období znížené o výšku podielu na úhrade vložného na 24. Snem ZMOS
– zrušiť výdavok vo výške 1.000,0 € na úhradu členského v združení Energetický klaster a prerozdeliť pomerne po 500,0 € klubom SE a SI.
d) celkový HV rozpočtu ZOZO na r.2013, vrátane zostatku prostriedkov v pokladni a bežnom účte vo výške 31.972,16 €.
e) delegátov na 24. Snem ZMOS podľa delegačného kľúča 1:4 nasledovne:
– klub Malacky: pp. Kudlička, Kousal, Tydlitát, Švaral, Valúchová, Soukup a Ondrejka
– klub Senica: pp.Horňák, Čobrda, Blažková, Prstek, Procházková, Fiala, Betták a Parízek
– klub Skalica: pp. Krídlová, Kučerová, Žúrková, Ivánek, Dvorský a  Pobuda
f) vložné za delegátov na 24. Snem ZMOS vo výške 100,- € na delegáta.

3. Volí:
a) Ing. Stanislava Chovanca   za predsedu združenia,
b) RNDr. Jozefa Ondrejku a RNDr. Ľubomíra Parízka za podpredsedov združenia,
c) MVDr. Petra Bettáka, Ing. Danu Blažkovú, Róberta Bujnu, Mgr. Zdenka Čambala, Ing. Miloša Čobrdu, Ing. Petra Tydlitáta, Ing. Jozefa Hazlingera, Mgr. Dušana Horňáka, Ing. Stanislava Chovanca, Annu Krídlovú, RNDr. Jozefa Ondrejku, RNDr. Ľubomíra Parízka, Ing. Ondreja Uhliarika, Mgr. Petra Švarala a  Danu Žúrkovú za členov rady združenia,
d) Ing. Oľgu Procházkovú, PaedDr. Moniku Valúchovú a Teréziu Kučerovú za členov kontrolnej komisie.

4. Potvrdzuje súčasných členov v Rade ZMOS: pp. Parízka, Pobudu a Ondrejku.

5. Ukladá predsedovi ZOZO:
a) zaslať na ZMOS uznesenie snemu ZOZO, prihlášku delegátov na 24. Snem ZMOS a potvrdenie o úhrade vložného za delegátov 24. Snemu ZMOS
b) uhradiť spoločne za delegátov 24. Snemu ZMOS vložné vo výške 100,- € za člena (celkom 2.100,- €)
c) iniciovať cez orgány ZMOS-u zmeny legislatívy v oblasti financovania prenesených kompetencií, vzdelanostnej úrovne starostov, sociálnej pomoci a situácie s nízkopríjmovými skupinami klientov v sociálnych zariadeniach, odpadového hospodárstva.
d) zabezpečiť ukončenie členstva v združení Energetický klaster.

6. Apeluje
na členov ZOZO, aby uhradili členské za členstvo v ZOZO na rok 2013 a nedoplatky za predchádzajúce obdobia a tiež členské za členstvo v ZMOS.

7. Žiada
ZMOS
a) o iniciovanie zmeny financovania miest a obcí na pôvodnú výšku výnosu podielu dani PO a FO, t.j. na 70,3%
b) o zmenu Stanov ZMOS – čl.  18 tak, aby kreovanie Rady ZMOS zodpovedalo počtu obyvateľov regiónov.

Hlasovanie:
          Za:          45                         Proti:          –                      Zdržal sa:          –

V Malackách,16 .04.2013

RNDr. Jozef Ondrejka
Predseda ZOZO