Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO
zo dňa 12.septembra 2013


 

Uznesenie č. 03/2013

Rada ZOZO:

1. Berie na vedomie:
a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZO
b) informáciu o príprave mimoriadneho snemu ZOZO
c) informáciu zo zasadnutia finančnej sekcie Rady ZMOS
d) informáciu o možnostiach využitia príspevkov na podporu aktivačných prác podľa zákona č.5/2001 Z.z. o službách zamestnanosti
e) žiadosť p.Ivánka o finančný príspevok a odporúča postúpiť vec na OOCR.

2. Odporúča schváliť:
a) zmenu stanov ZOZO – dodatok č.2 k stanovám
b) zmenu názvu ZOZO na „ZMO Záhorie“
c) zmenu výšky členského príspevku z 0,166 € na 0,17€/člen.
 
3. Schvaľuje:
a) termín zvolania mimoriadneho snemu ZOZO na 6.11.2013 o 14.00h.
b) účasť členov ZOZO na sprievodnom programe mesta k 95. Výročiu príchodu a pôsobeniu dočasnej Čsl. vlády v Skalici (6.11.1918).

4. Súhlasí
s podpisom memoranda o spolupráci medzi TSK a ZOZO.

5. Ukladá:
a) predsedovi ZOZO zvolať zasadnutie mimoriadneho snemu ZOZO dňa 6.11.2013
b) predsedom klubov ZOZO zvolať zasadnutie klubov a pripraviť a predložiť stanoviská k problematike financovania VS a konsolidácií verejných financií na radu a mimoriadny snem ZOZO.
c) členom ZOZO nominovaných do orgánov ZMOS iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia snemu ZMOS k problematike financovania verejnej správy a konsolidácií verejných financií.

6. Odporúča
predsedovi OOCR p.Parízkovi vypracovať dizajn loga „Záhorie“ ako dodatkovej tabule pre výrobu a umiestnenie k orientačným tabulám miest a obci – členov ZOZO.

Hlasovanie:       Za:  11                          Proti: –                  Zdržal sa: –

V Skalici, 12.9.2013

Ing. Stanislav Chovanec
predseda ZOZO
Telefón                                      Fax                                     E-mail
00421/703/772 22 42                 00421/703/772 22 85         primator@malacky.sk