Z d r u ž e n i e m i e s t a o b c í z á h o r s k e j o b l a s t i

Nám. Slobody 10, 90901 Skalica

 

 

 

POZVÁNKA

na mimoriadny Snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti

Vážená pani starostka,

Vážený pán starosta,

 

na základe rozhodnutia Rady ZOZO a v súlade s čl. 12 Stanov ZOZO Vás srdečne pozývam na mimoriadny Snem ZOZO, ktorý sa uskutoční

dňa 6. novembra 2013 o 16.00 h

vo veľkej  zasadacej sále Mestského úradu Skalica.

 


 

Program:

  1.  Otvorenieurčenie pracovných komisií
  2.  Správa mandátovej komisie
  3.  Návrh zmeny rozpočtu na rok 2013
  4.  Návrh zmeny Stanov ZOZO – schválenie dodatku č.2 k stanovám
  5.  Rôzne
  6.  Návrh uznesenia
  7.  Záver

 

Zároveň prijmite moje pozvanie na pietny akt a kultúrny program mesta

  • 16.45 h – položenie vencov pri príležitosti 95. Výročia príchodu dočasnej Čsl. vlády do Skalice
  • 17.00 h – slávnostný koncert pri príležitosti konania Snemu „ZMO Záhorie“ a krst knihy Štefana Nižňanského „Dvanásť trpaslíkov“
  • 18.30 h – raut.

 

 

 

 

…………………………………..

Ing. Stanislav Chovanec

Predseda ZOZO