Z d r u ž e n i e m i e s t a o b c í z á h o r s k e j o b l a s t i

Ing. Stanislav Chovanec

predseda

 

 


 

 

V Skalici, 25. 09. 2013

 

 

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Rady Združenia miest a obcí záhorskej oblasti

Vážená pani starostka, pán starosta,

pozývam Vás na zasadnutie Rady ZOZO, ktoré sa uskutoční dňa

dňa 6. novembra 2013 o 15.30 h

vo veľkej zasadacej  zasadacej sále Mestského úradu Skalica.

 

 

Program:

  1.  Otvorenieurčenie pracovných komisií
  2.  Informáciarozšíreného zasadnutia Rady ZMOS
    1.  Zosumarizovanie návrhov uznesení klubov ZOZOiniciatívnemu zvolaniu mimoriadneho Snemu ZMOS
    2.  Návrh uznesenia
    3.  Záver.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..

Ing. Stanislav Chovanec

Predseda ZOZO