Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO
zo dňa 5.júna 2013Uznesenie č. 02/2013

Rada ZOZO:

1. Berie na vedomie:
a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZO
b) informáciu zo zasadnutia 24.Snemu ZMOS
c) informáciu o príprave ZOZO na Slovakia Tour 2014 a plánovaných výdavkoch
d) informáciu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu – OOCR Smrdáky.

2. Odporúča schváliť:
a) zmenu rozpočtu ZOZO s navýšením výdavkov na Slovakia Tour 2014 o 7.500,-€
b) zmenu názvu ZOZO na „ZMO Záhorie“.
 
3. Schvaľuje:
a) rozpočtové výdavky na Slovakia Tour 2014 vo výške 19.423,0 €
b) témy prezentácií na Slovikia Tour 2014 s pripomienkami doplniť o ďalšie sekcie
c) používanie loga“ Záhorie“ na písomnostiach združenia ZOZO, oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Smrdákoch a mestami a obcami ZOZO.

4. Vymenúva
Ing.Dušana Vavrinca za tajomníka ZOZO.

5. Súhlasí
s podaním sťažnosti na postup MŽP SR pri riešení zámeru“ Zmena a doplnenie vyhlášky MŽP SR č. 202/2010 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie“.

6. Ukladá predsedovi ZOZO:
a) zvolať zasadnutie mimoriadneho Snemu ZOZO v 2. polovici tohto roka na schválenie zmeny rozpočtu a zmeny názvu združenia a Stanov ZOZO.

Hlasovanie:       Za:  12                          Proti: –                  Zdržal sa: –

V Skalici, 5.6.2013

Ing. Stanislav Chovanec
predseda ZOZO