osuske

Poloha

Leží  pod úpätím Malých Karpát  trinásť kilometrov juhovýchodne od Senice.

 

História

V historických listinách sa obec po prvý raz spomína v roku 1262 pod menom Ozus. Najstaršia osada pravdepodobne vznikla na hranici dnešných chotárov Prietrže a Osuského na močiaristej pôde. Keďže ju neustále zaplavovala rieka Myjava, osadníci sa presídlili na suché, vyššie položené miesto ´ďalej od jej toku. Tu založili osadu, ktorú nazvali podľa  suchého  miesta – Osušina. Pôvodne patrila k hlohoveckému panstvu. Neskôr ju rozdelili na dve časti: severná časť patrila k brančskému panstvu, južná  ku korlátskemu panstvu. Obe časti mali svojho richtára. Najvýznamnejšími zemepánmi boli Pálffyovci a Apponyiovci. Miestni obyvatelia sa zaoberali len poľnohospodárstvom  a obec si poľnohospodársky charakter zachovala dodnes.

 

Pamiatky

Najhodnotnejšou historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky, pôvodne renesančný kostol Všetkých Svätých. Postavili ho v rokoch 1619 až 1631, v roku 1751 ho barokovo upravili. V kostole sa nad vstupom do hlavnej lode nachádza murovaný organový chór z roku 1844. Pred kostolom stojí kalvária. Je to kamenárska práca z druhej polovice 18. storočia.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Osuskéosuske_860_716

Obecný úrad Osuské, E. Lehotského 38

906 12 Osuské

Email: obec.osuske@stonline.sk

Tel.: 034/6587217

Web: www.osuske.sk