Dodatok č. 2

Snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ďalej len ZOZO) v zmysle čl. 12 bod 4. Stanov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti schvaľuje tento dodatok č. 2 k Stanovám ZOZO.

  1. Týmto dodatkom sa meniadopĺňajú Stanovy ZOZO nasledovne:

1.1) Čl. 1 stanov sa mení nasledovne:

„Čl. 1
Názov a sídlo

  1.  Názov združenia je Združenie miestobcí Záhorie (ďalej len „združenie“).
  2.  Oficiálna skratka je ZMO Záhorie.
  3.  Oficiálne logo ZMO Záhorie tvorí prílohu č.1 tohto dodatku.
  4.  Sídlo združenia: Nám. slobody 10, 909 01 Skalica.“

1.2) V čl. 8 stanov sa mení ods. č. 2 nasledovne:

„2. Ročný členský príspevok, pokiaľ snem nerozhodne inak, je pre riadneho člena 0,166 € na obyvateľa a to podľa počtu obyvateľov k 31. 12. predchádzajúceho roka.“

2) Tento dodatok č. 2 k Stanovám ZOZO bol schválený uznesením Mimoriadneho snemu ZOZO dňa 06.11.2013 a nadobúda účinnosť v deň podpisu.

Príloha č.1 Logo ZMO Záhorie

Ing. Stanislav Chovanec

predseda ZOZO