Združenie miest a obcí Záhorie
je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením.

 


Pod hlavičkou ZMO Záhorie ( od 6.1.2013 pôvodne ZOZO) úzko spolupracuje 76 členských obcí a miest. Administratívne je územie Záhoria rozdelené do troch obvodov – Malacky, Senica a Skalica. Obvod Malacky je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja a okres Senica a Skalica patrí do Trnavského samosprávneho kraja. Združenie tvoria z obvodu Malacky 22 obcí a 2 mestá, z obvodu Senica 29 obcí a 2 mestá a z obvodu Skalica 18 obcí a 3 mestá. V 76 členských obciach a mestách Záhoria žije približne 171 000 obyvateľov. Sídlom ZOZO je Skalica.

Združenie miest a obcí záhorskej oblasti bolo založené na konferencii miest a obcí Záhoria v Malackách 24. mája 1990 ako jedno z regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska. Na V. sneme 23. februára 1995 boli v súlade s § 21 zákona 369/1990 Zb. a § 20 písmeno f až j zákona 509/1991 Zb. po prerokovaní v 66 členských obciach a mestách prijaté rozhodnutie na povýšenie ZOZO na právny subjekt a boli schválené jeho stanovy. Dňa 9. mája 1995 bolo ZOZO zapísané na Okresnom úrade Bratislava – vidiek do registra združení. ZOZO získalo 19. júna 1995 od Štatistického úradu SR identifikačné číslo organizácie 34076336 a 10 júna 1997 od Daňového úradu Skalica registráciu a pridelenie daňového identifikačného čísla 34 076 336.

 

Hlavným cieľom združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:

a/ pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u
b/ obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie
c/ ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií
d/ reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti
e/ garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.