Dodatok č. 1
k Stanovám Združenia miest a obcí záhorskej oblasti

 

    Snem Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ďalej len ZOZO) v zmysle čl. 12 bod 4. Stanov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti schvaľuje tento dodatok č. 1 k Stanovám ZOZO.

    Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú Stanovy ZOZO nasledovne:

1) V čl. 16 sa mení názov na „ Kluby, mikroregióny a sekcie “

2) Za bod 3. čl. 16 sa vkladá nový bod 4 s textom:

   „ 4. Sekcie sa zriaďujú ako paralelné organizačné jednotky ZOZO k sekciám vytvoreným ZMOS-om nasledovne:    

                – sekcia regionálneho rozvoja, cestového ruchu a kultúry
                – sekcia hospodárstva, dopravy, výstavby a energetiky
                – sekcia finančná a informatiky
                – sekcia medzinárodných vzťahov
                – sekcia pôdohospodárstva a životného prostredia
                – sekcia sociálnych vecí, marginalizovaných komunít a zdravotníctva
                – sekcia školstva, mládeže, športu a vzdelávania
                – sekcia verejnej správy, bezpečnosti a armády.

Sekcie sa zriaďujú ako 7 členné poradné orgány ZOZO, ktorých členov schvaľuje na návrh predsedov klubov Rada ZOZO, ktorá zároveň volí ich predsedov a podpredsedov.“

3) Tento dodatok č. 1 k Stanovám ZOZO bol schválený uznesením Mimoriadneho snemu ZOZO dňa 29.9.2011 a nadobúda účinnosť 1.10.2011.

V Malackách 29.9.2011