STANOVY
Združenia miest a obcí záhorskej oblasti
zo dňa 4.11.2008

Čl.1
Názov a sídlo

1. Názov združenia je Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (ďalej len „združenie“).
2. Oficiálna skratka je ZOZO.
3. Sídlo združenia:  Nám. slobody 10, 90901 Skalica.

Čl. 2
Poslanie združenia

1. Hlavným poslaním združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:
a) pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u
b) obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie
c) ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií
d) reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnosti
e) garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.

Čl. 3
Cieľ činnosti združenia

Predmetom činnosti ZOZO je:
a) oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch
b) poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu
c) vytvárať podmienky pre činnosť rôzne špecializovaných záujmových či profesijných skupín v rámci združenia

Čl. 4
Vznik členstva

Členstvo v združení môže byť riadne, mimoriadne a čestné.
a) Riadnym členom združenia sa môže stať každé mesto a každá obec v regióne Záhorie, v ktorých boli zvolené samosprávne orgány, ktoré sa stotožňujú s hlavnými cieľmi, predmetom činnosti, stanovami združenia a o vstupe ktorých rozhodlo mestské alebo obecné zastupiteľstvo. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky za člena a výpisu príslušného uznesenia a to dňom ich doručenia predsedovi združenia.
b) Mimoriadnym členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá významným spôsobom vplýva na spoločenský alebo verejný život, podporuje činnosť ZOZO a stotožňuje sa s jeho cieľmi. O prijatí mimoriadneho člena rozhoduje snem združenia.
c) Čestným členom združenia sa môže stať každá právnická osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia, samosprávy alebo miest a obcí regiónu Záhorie. O prijatí čestného člena rozhoduje snem združenia.

Čl. 5
Reprezentácia členov

1. Riadneho člena združenia zastupuje v ZOZO jeho štatutárny zástupca, t.j. primátor alebo starosta (ďalej len riadny člen), ktorý môže toto právo delegovať iba na poslanca zastupiteľstva svojho mesta alebo obce.
2. Mimoriadneho, resp. čestného člena združenia zastupuje v ZOZO jeho štatutárny zástupca (ďalej len mimoriadny člen, resp. čestný člen).

Čl. 6
Práva členov

Riadny, mimoriadny i čestný člen združenia má právo:
a) zúčastňovať sa na rokovaniach snemu a ďalších podujatiach ZOZO
b) voliť a byť volený do orgánov ZOZO
c) predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa kompetenčných vzťahov samosprávnych orgánov, ktorými boli ohrozené práva a záujmy mesta alebo obce
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje ZOZO
e) požadovať všetky služby poskytované ZOZO a navrhovať opatrenia na zlepšenie jeho činnosti
f) zúčastňovať sa na plnení úloh ZOZO a byť informovaný o jeho činnosti

Čl. 7
Povinnosti členov

Riadny, mimoriadny i čestný člen združenia je povinný:
a) dodržiavať stanovy združenia, aktívne sa podieľať na plnení jeho cieľov, predmetu činnosti a úloh
b) platiť členské príspevky v určenej výške a termínoch
c) včas a písomne predsedovi oznamovať zmeny v delegovaní zástupcov miest a obcí v združení

Čl. 8
Členský príspevok

1. O výške a termíne splatnosti ročného riadneho, mimoriadneho a čestného členského príspevku rozhodne snem združenia.
2. Ročný členský príspevok, pokiaľ snem nerozhodne inak, je pre riadneho člena 5 Sk na obyvateľa (a to podľa počtu obyvateľov k 31. 12. predchádzajúceho roka).
3. Termín splatnosti členského príspevku, pokiaľ snem neurčí inak, je 31. 1. príslušného roka.

Čl. 9
Zánik členstva

1.     Riadne členstvo zaniká k 31. 12. príslušného roka buď:
a) vzdaním sa členstva, a to doručením písomného oznámenia o vzdaní sa členstva v ZOZO ako i právoplatného výpisu uznesenia mestského alebo obecného zastupiteľstva o vzdaní sa členstva v ZOZO štatutárnemu zástupcovi združenia alebo
b) vylúčením, a to nesplnením ustanovení čl. 8 týchto stanov ani po písomnom upozornení štatutárnym zástupcom združenia najneskôr do 30 dní od doručenia upozornenia.
2.     Mimoriadne, resp. čestné členstvo zaniká k 31. 12. príslušného roka buď:
a) vzdaním sa členstva, a to doručením písomného oznámenia o vzdaní sa členstva v ZOZO ako i rozhodnutia príslušného štatutárneho orgánu o vzdaní sa členstva v ZOZO štatutárnemu zástupcovi združenia alebo
b) vylúčením, a to nesplnením ustanovení čl. 8 týchto stanov ani po písomnom upozornení štatutárnym zástupcom združenia najneskôr do 30 dní od doručenia upozornenia.
3.     Po zániku členstva nevzniká nárok na majetok ZOZO.

Čl. 10
Evidencia členstva

ZOZO vedie evidenciu všetkých svojich členov. Do evidencie sa zapisuje najmä: názov a sídlo člena, deň vzniku členstva a jej príspevkové povinnosti. Každý člen ZOZO má právo do evidencie kedykoľvek nahliadnuť.

Čl. 11
Orgány združenia

Orgány ZOZO sú:
a) snem združenia (ďalej len snem),
b) predseda,
c) rada združenia (ďalej len rada),
d) kontrolná komisia,
e) kluby.

Čl. 12
Snem

1. Snem je najvyšším orgánom ZOZO. Tvoria ho riadni, mimoriadni a čestní členovia ZOZO.
2. Snem sa schádza spravidla raz za rok. Na základe rozhodnutia rady ZOZO alebo na požiadanie 1/5 členov združenia musí byť zvolaný mimoriadny snem.
3. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov ZOZO. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov ZOZO.
4. Do pôsobnosti snemu ZOZO patrí:
a) schvaľovať a meniť stanovy ZOZO,
b) voliť, resp. odvolávať predsedu, podpredsedov a členov rady ZOZO,
c) voliť členov kontrolnej komisie,
d) prijímať mimoriadnych a čestných členov združenia,
e) prerokovať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh ZOZO, základné smery a úlohy ZOZO pre budúce obdobia, výsledky plnenia vlastného rozpočtu, rozpočet a správu kontrolnej komisie,
f) schvaľovať rokovací poriadok a volebný poriadok snemu,
g) rozhodnúť o zrušení združenia,
h) rozhodnúť vo všetkých ostatných pôsobnostiach, ktoré nepatria do výlučných kompetencií ostatných orgánov ZOZO.

Čl. 13
Predseda

1.     Predseda ZOZO je štatutárnym orgánom združenia. Volí ho a odvoláva snem ZOZO z riadnych členov ZOZO. Funkčné obdobie predsedu je dvojročné.
2.     Predseda ZOZO:
a) zvoláva zasadnutia rady a snemu ZOZO, podpisuje uznesenia rady a snemu, podpisuje všetky písomnosti združenia
b) zastupuje ZOZO navonok, najmä vo vzťahu k Združeniu miest a obcí Slovenska, zákonodarným a ústredným a miestnym orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám a zahraničným organizáciám
c) rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami zverené snemu alebo rade ZOZO
d) na výkon najmä administratívnych a organizačných úkonov môže predseda určiť tajomníka združenia a to na dobu svojho funkčného obdobia
3.     Spravidla dvoch podpredsedov volí a odvoláva snem. Funkčné obdobie podpredsedu je dvojročné.
4.     Podpredseda ZOZO zastupuje predsedu buď v rozsahu písomného poverenia predsedu alebo v plnom rozsahu, ak zanikne predsedovi mandát starostu alebo primátora.

Čl. 14
Rada

2.    Rada je najvyšším výkonným orgánom ZOZO a spolu s predsedom riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami snemu. Členov rady volí snem v počte 15 členov na obdobie 2 rokov. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
2.    Rada sa schádza spravidla jedenkrát za dva mesiace. Zasadnutie rady zvoláva predseda ZOZO písomne, pričom pozvánka na zasadnutie rady musí byť doručená najmenej týždeň pred zasadaním.
3.    Do kompetencie rady patrí:
a) riadiť činnosť združenia medzi zasadnutiami snemu a zabezpečovať plnenie uznesení snemu
b) zabezpečovať obsahovú a organizačnú stránku snemu
c) prerokovať programové zameranie ZOZO a schvaľovať program spolupráce s inými subjektami
d) predkladať výkonnej a zákonodarnej štátnej moci podnety a pripomienky k otázkam týkajúcich sa samosprávy
e) rozhodovať o nakladaní s majetkom ZOZO v rámci pravidiel hospodárenia
f) menovať organizačného pracovníka – tajomníka ZOZO
g) rozhodovať o prijatí mimoriadnych a čestných členov združenia
h) v prípade nespôsobilosti predsedu poveriť jedného z podpredsedov vedením združenia

Čl. 15
Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť ZOZO. Zodpovedá sa snemu. Je nezávislá na ostatných orgánoch ZOZO.
2. Kontrolná komisia je 3 členná a je volená snemom na obdobie 2 rokov. Zo svojich členov si volí predsedu.
3. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od orgánov združenia akékoľvek informácie o hospodárení a tieto sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie alebo postavenie združenia a jeho členov.
4. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia Radu ZOZO a vyžaduje ich nápravu a odstránenie.
5. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, spravidla raz za 4 mesiace. Zasadnutie zvoláva a riadi predseda komisie.
6. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Čl. 16
Kluby a mikroregióny

1. Členovia ZOZO môžu na princípe dobrovoľnosti vytvárať záujmové, odborné alebo suregionálne (spravidla okresné) kluby a mikroregióny.
2. V kluboch a mikroregiónoch sa môžu združovať členovia ZOZO za účelom riešenia spoločných otázok. Spôsob vlastného rokovania a rozhodovania si upravia kluby individuálne.
3. Kluby a mikroregióny sú oprávnené predkladať Rade ZOZO podnety na činnosť združenia, jej jednotlivých orgánov a rada ZOZO je povinná sa nimi zaoberať. Na zasadnutie rady ZOZO, ktorého predmetom rokovania je takýto podnet, musí byť prizvaný zástupca príslušného klubu alebo mikroregiónu, ktorý podnet podal.

Čl. 17
Majetok a zásady hospodárenia

1.    Príjmami združenia sú najmä:
a) členské príspevky
b) dary
c) dotácie
d) granty
2.    Združenie hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo v priebehu svojej činnosti.
3.    Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie jedného roka schvaľuje snem.
4.    Orgány ZOZO sú povinné majetok združenia účelne využívať a chrániť.
5.    Združenie za plnenie svojich záväzkov ručí len svojím majetkom.

Čl. 18
Zánik združenia

1. ZOZO zanikne, ak o tom rozhodne snem trojpätinovou väčšinou všetkých riadnych členov. Pri zániku združenia snem menuje likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene ZOZO vo všetkých veciach spojených s likvidáciou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Likvidačný prebytok sa rozdelí podľa kľúča určeného snemom všetkých členov ZOZO až po vyrovnaní všetkých pohľadávok a záväzkov združenia.
 

Čl. 19
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy možno meniť formou dodatku. Stanovy a ich dodatky nadobúdajú platnosť schválením snemom ZOZO a účinnosť dňom registrácie.
2. Schválením stanov zo dňa 4.11.2008 strácajú platnosť stanovy zo dňa 23.2.1995.

V Skalici 4.11.2008