Združenie miest a obcí záhorskej oblasti Uznesenie Mimoriadneho Snemu ZOZO konaného dňa 6.11. 2013 v Skalici       Mimoriadny snem ZOZO: Konštatuje, že podľa správy mandátovej komisie je zo 76 riadnych členov ZOZO prítomných 43, t.j. 56,58 % a snem je uznášania schopný.                                                       Berie na vedomie 2.1  Správu mandátovej komisie 2.2  Návrh predsedov klubov ZOZO na […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZMO Záhorie zo dňa 14. januára 2014   Uznesenie č. 01/2014 Rada ZMO Záhorie:1.    Berie na vedomie: a)    informáciu o činnosti OOCR Záhorie b)    o príprave prezentácie Záhoria na ITF Slovakia Tour 2014  s otvorením expozície dňa 30.01.2014.  SchvaľujeZvolanie Snemu ZMO Záhorie na 24.04.2014 o 10.00 h. v Skalici.  OdporúčaSnemu ZMO […]

Read More →

Uznesenie 25. Snemu ZMO Záhorie 25. Snem ZMO Záhorie dňa 25.04.2014    Berie na vedomie: a)    informáciu mandátovej komisie, že z celkového počtu riadnych členov ZMO Záhorie je podľa prezenčnej listiny prítomných 44 členov, čo je nadpolovičná väčšina a snem je uznášania schopnýb)    informáciu predsedu o činnosti ZMO Záhorie za rok 2013c)    správu o plnení […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZMO Záhorie zo dňa 18. septembra 2014 Uznesenie č. 04/2014   Rada ZMO Záhorie:  Berie na vedomie informácie:a)    o činnosti OOCR Smrdákyb)    o čerpaní rozpočtu ZMO Záhorie k 31.7.2014 a o stave pohľadávok   Schvaľujea)    príspevok vo výške 600 € pre OZ Grand prix Záhoria na organizáciu 6.ročníka Moravsko-Slovenského bežeckého pohára, ktoré […]

Read More →