Ukazovateľ Stav rozpočtu k 31.12.2012 Schválený rozpočet na rok 2013 Návrh I.zmeny rozpočtu na rok 2013 Absolútne vyjadrenie zmeny
                       
Príjmy 29 758,03 42 014,00 42 014,00 0,00
Členské príspevky ZOZO za aktuálny rok   29 745,80 29 000,00 29 000,00 0,00
Členské príspevky ZOZO – nedoplatky     13 004,00 13 004,00 0,00
Úroky z banky   12,23 10,00 10,00 0,00
Refakturácia za vložné na snem ZMOS   0,00 0,00 0,00 0,00
         
Výdavky 19 857,12 41 680,09 49 180,09 7 500,00
Daň Prima banke   4,28 2,00 2,00 0,00
Poplatky za vedenie BÚ   174,25 180,00 180,00 0,00
Propagácia (ITF Slovakia Tour)   0,00 10 500,00 18 000,00 7 500,00
Občerstvenie na zasadnutia rady a snemu ZOZO   1 854,93 2 000,00 2 000,00 0,00
Prenájom priestorov na snem ZOZO   298,00 0,00 0,00 0,00
Vložné na snem ZMOS   650,00 2 100,00 2 100,00 0,00
Semináre a školenia   4 760,00 5 000,00 5 000,00 0,00
Príspevky občianskym združeniam   1 200,00 0,00 0,00 0,00
Podpora cestovného ruchu   0,00 0,00 0,00 0,00
Registrácia domény “zozo.sk” a aktualizácia   74,00 275,00 275,00 0,00
Poplatok “ezahorie.sk”- blok Mestá a obce   660,00 660,00 660,00 0,00
Príspevky na činnosť klubov 1 008,14 15 569,09 15 569,09 0,00
z toho:           Klub Malacky (MA:67 785 obyv.)   859,65 1 706,35 1 706,35 0,00
                       prenos zostatku   0,00   5 705,88   5 705,88 0,00
                     Klub Senica (SE:60 581 obyv.)   0,00 1 005,00 1 005,00 0,00
                       prenos zostatku   0,00   1 926,88   1 926,88 0,00
                     Klub Skalica (SI:46 668 obyv.)   148,49 979,51 979,51 0,00
                       prenos zostatku   0,00   4 245,47   4 245,47 0,00
Členské-Združenie Energetický klaster   4 000,00   0,00   0,00 0,00
Administratíva – účtovníctvo, tajomník   3 984,00 3 984,00 3 984,00 0,00
(odmeny tajomník, účtovník, paušálne cestovné výdavky a náhrady, paušálne výdavky na poštovné, kolky, kancelárske potreby)              
Dane a odvody a ostatné poplatky   1 189,52 1 410,00 1 410,00 0,00
HV z bežných príjmov a výdavkov 9 900,91 333,91 -7 166,09 -7 500,00
Zostatok prostriedkov v pokladni   31,36 50,00 50,00 0,00
Zostatok prostriedkov na b.účte, vrátane HV   31 588,25 31 922,16 24 756,07 -7 166,09
HV celkom 31 619,61 31 972,16 24 806,07 -7 166,09
Plán pohľadávok a záväzkov na r. 2013                      
Pohľadávky   13 004,00   13 004,00   13 004,00   0,00
za neuhradené členské za bežný rok   0,00   0,00   0,00   0,00
za neuhradené členské za predchádz. obdob.         13 004,00   13 004,00   13 004,00   0,00
Záväzky   0,00   0,00   0,00   0,00